Οι Βασικές ενότητες του λογισμικού Alma Pro

Το λογισμικό Alma Pro αποτελείται από πέντε (5) βασικές ενότητες :

1) Πρόσωπα - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα (Πελάτες, Αντιδίκους, Αντισυμβαλλόμενους, Εγγυητές, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές κλπ.) των υποθέσεών. Μπορούμε, εκτός από τα βοηθητικά στοιχεία όπως τηλέφωνα και e-mails, να βρούμε πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων που εμπλέκονται, σημαντικές παρατηρήσεις, έγγραφα και οικονομικά στοιχεία.

2) Υποθέσεις - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλες τις Υποθέσεις. Μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σημαντικές παρατηρήσεις, έγγραφα και δαπάνες.

3) Έγγραφα - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα (MS Word, MS Excel, E-mail, φωτογραφίες, PDF κλπ.) των υποθέσεων, αλλά και τα έγγραφα υποδείγματα.

4) Κινήσεις / Ημερολόγιο - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες (Συναντήσεις, Δικασίμους, Αποφάσεις, Πλειστηριασμούς, Τηλεφωνικές Επικοινωνίες, Σύνταξη Εγγράφου κλπ.) που γίνονται για τις υποθέσεις.

5) Οικονομικά - Η ενότητα αυτή διαχειρίζεται οικονομικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους πελάτες (Αναλυτικοί Λογαριασμοί) και τις ημερήσιες ενέργειες των δικηγόρων συνεργατών (Ημερήσια Απασχόληση Συνεργάτη).
Online brochure
Online brochure